Тендер

Предоставление транспортных услуг для Программ Мерсико по Северному региону Кыргызской Республики на период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года

Mercy Corps International in the Kyrgyz Republic

Транспортировка | Логистика | Таможенные услуги | Авиабилеты
Крайний срок: 15/07/2020


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is pleased to invite freelance drivers and transportation companies to participate in the TENDER for the provision of transportation services for Mercy Corps Program needs in the Northern regions of the Kyrgyz Republic for the period from August 1, 2020 through July 31, 2021.

Minimum requirements:

 • Left-handed car in ownership (crossover, SUV, 4WD is preferred) in good technical condition equipped for traveling to distinct communities;
 • Professional driving experience of at least five years including driving experience on off-road and mountain road;
 • Valid driving license of a relevant category;
 • The transportation companies must have a license or official permit for the provision of transportation services in accordance with the legislation of the Kyrgyz Republic;
 • Good knowledge of Kyrgyz Republic (KR) regions;
 • Technical knowledge of the car;
 • Ability to work in a team;
 • Knowledge of Kyrgyz and Russian languages; knowledge of English will be an advantage

Objectives: Safe transportation of MC employees and equipment in rural and mountainous remote districts in the north of the KR, provide an assistance to MC’s staff as necessary. 

Service provision geographical areas: Chui, Naryn, Issyk-Kul, Talas regions of the Kyrgyz Republic.

Provision of freelance driver’s services requires frequent travel in the north regions of Kyrgyzstan.  

Full package of tender documents can be received from the link on this site or by sending a request to the email:  mckrprocurement@mercycorps.org.

Deadline: All Interested candidates/ bidders are requested to submit the filled tender documents from 08:00 to 17:00 from July 7, 2020 to July 15 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org.  

The deadline for submission is July 15, 2020 at 17:00pm.

Late offers will not be considered. Telephone inquiries are not available.


Организация Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико приглашает индивидуальных водителей и транспортные компании принять участие в ТЕНДЕРЕ на предоставление транспортных услуг для Программ Мерсико по Северному региону Кыргызской Республики на период с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года.

Минимальные требования

 • Наличие собственного автомобиля с левым рулем («кроссовер», внедорожник, 4WD – является преимуществом) в хорошем техническом состоянии, оснащенного для поездок в отделенные регионы;
 • Опыт вождения не менее пяти лет, включая опыт вождения по бездорожью и на горных дорогах;
 • Действующие водительские права соответствующей категории; 
 • Транспортная компания должна иметь разрешение или лицензию на предоставление транспортных услуг в соответствии с законодательством КР; 
 • Хорошее знание регионов КР; 
 • Знание устройства автомобиля; 
 • Умение работать в команде;
 • Владение киргизским и русским языками; знание английского языка является преимуществом.

Цели: Безопасная перевозка сотрудников и оборудования Мерсико в городской и сельской местностях, включая горные регионы севера КР; оказание помощи сотрудникам Мерсико по мере необходимости.  

Место исполнения услуг: Чуйская, Нарынская, Иссык-Кульская, Таласская области Кыргызской Республики.

Услуги внештатного водителя включают ежемесячные командировки по северным регионам Кыргызстана.

Полный пакет тендерных документов можно скачать по ссылке на сайте объявления либо отправив запрос на почту: mckrprocurement@mercycorps.org .

Срок подачи: Все заинтересованные кандидаты/ поставщики должны подать заполненные тендерные документы с 08:00 по 17:00 с 7 июля 2020 года по 15 июля 2020 года на эл. адрес: mckrprocurement@mercycorps.org   

Конечный срок подачи заявок в виде заполненных тендерных документов – до 17:00 15 июля 2020 года. 

Предложения после указанного срока и времени рассматриваться не будут. 

Справки по телефону не предоставляются.


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт 

Мерсико жеке айдоочуларды жана унаа компанияларын Кыргыз Республикасынын Түндүк аймагындагы Мерсико уюмунун Программаларына 2020-жылдын 1-августунан 2021-жылдын 31-июлуна чейин унаа кызматын көрсөтүү боюнча ТЕНДЕРГЕ катышууга чакырат. 

Минималдуу талаптар:

 • Жакшы техникалыкы абалдагы, алыскы аймактарга баруу үчүн жабдылган, сол жактуу рулу менен жеке автоунаанын («кроссовер», «внедорожник», 4 WD артыкчылык берилет) болушу;
 • Беш жылдан кем эмес, тоолу жана алалашалбырт жолдордогу айдоочулук тажрыйбасы;
 • Тийиштүү категориядагы жарактуу айдоочу күбөлүгү (права);
 • Унаа компаниясынын КР мыйзамына ылайык унаа кызматтарын көрсөтүү үчүн лицензиясы же уруксааты болуш керек;
 • КР аймактарын жакшы билүүсү;
 • Унаанын техникалык түзүлүшүн билүүсү;
 • Команда ичинде иштей билүүсү;
 • Кыргыз жана орус тилин билүүсү; англис тилин билүү артыкчылык болуп саналат

Максаттары: Мерсико Уюмунун кызматкерлерин жана жабдууларын шаарларда жана тоолуу аймактар менен айылдарда коопсуз ташуу, керек болгон учурда Мерсико уюмунун кызматкерлерине жардам көргөзүү. 

Кызмат орду: КР Чүй, Нарын, Ысык-Көл, Талас областтары. 

Штаттан сырткары айдоочунун кызматтарына КР Түндүк аймагында ай сайын бат-бат  жумуш сапарлары кирет.

Толук тендердик документти сайттагы шилтеме боюнча же төмөндөгү дарекке кат жазып ала аласыздар: mckrprocurement@mercycorps.org .

Тапшыруу мөөнөтү: Кызыкдар болгон талапкерлер/уюмдар тендердик пакетти mckrprocurement@mercycorps.org .электрондук дареги боюнча 2020-жылдын 7-июлунан тартып 15-июлуна чейин, саат 08:00дөн 17:00гө чейинки убакытта тапшыра алышат. 

Толтурулган тендердик документтерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 2020-жылдын 15-июлунда саат 17:00гө чейин.

Көрсөтүлгөн убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. 

Маалыматтар телефон аркылуу берилбейт.


Вверх