Запрос на выражение заинтересованности

Закупка гостиничных услуг в городе Жалал-Абад

Mercy Corps International in the Kyrgyz Republic

Организация мероприятий | Гостиничные услуги | Аренда конференц зала Разное
Крайний срок: 26/07/2023


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified organizations and private entrepreneurs to participate in the “Intent To Bid” process under the TENDER for purchase of hotel services in Jalal-Abad. Service includes accommodation, the holding of trainings, conferences, seminars with the rental of a conference room with provision of meals during these events. Period of the requested hotel services is from August 07, 2023 through July 31, 2025.

Initially, if you are willing to participate in the above-mentioned tender, you are requested to submit the Intent to Bid and Supplier Information Form only, at this stage.

Full package of documents (Intent To Bid and Supplier Information Form) can be downloaded from the following websites: www.procurement.kg, www.tenders.kg, www.donors.kg.

Interested bidders are requested to submit the filled (signed and stamped) documents from July 19, 2023 to July 26, 2023 by email to: mckrprocurement@mercycorps.org with indicating OSH-ST-RFP-0027 “Hotel Services in Jalal Abad” in the subject line.

The deadline for submission is 17:00 on July 26, 2023.

Please note – you are NOT REQUIRED to submit your Offers at this stage.

Complete Tender Package will be shared with those who submitted signed and stamped Intend to Bid form and Supplier Information Form in a timely manner.

 

Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, оказывающей помощь Кыргызской Республике с 1994 года.  Мерсико осуществляет Международную Продовольственную Программу Макговерна-Доула для образования и питания детей, финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает квалифицированные организации и частных предпринимателей принять участие в процессе «Запрос на выражение заинтересованности» в рамках ТЕНДЕРА на закупку гостиничных услуг в городе Жалал-Абад. Услуга включает проживание, проведение тренингов, конференций, семинаров с арендой конференц-зала, а также предоставлением питания во время этих мероприятий.  Период запрашиваемой гостиничной услуги с 07 августа 2023 по 31 июля 2025 года.

На данном этапе, заинтересованным Поставщикам требуется заполнить формы “Intent to Bid” и “Supplier Information Form”.

Полный пакет документов (“Intent to Bid” и “Supplier Information Form”) можно скачать по ссылке на следующих сайтах: www.procurement.kg, www.tenders.kg, www.donors.kg.

Заинтересованные поставщики должны подать заполненные (с подписью и печатью) документы с 19 июля 2023 года по 26 июля 2023 года на электронный адрес: mckrprocurement@mercycorps.org с указанием OSHSTRFP-0027  «Гостиничные услуги в городе Жалал Абад» в теме письма.

Конечный срок подачи документов – 26 июля 2023 года до 17:00.

Обратите внимание – Подача тендерных предложений НЕ ТРЕБУЕТСЯ на данном этапе.

Полный пакет тендерных документов будет предоставлен заинтересованным Поставщикам, кто своевременно предоставил подписанные и заверенные печатью документы, как указанно выше.

 

Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргыз Республикасында 1994-жылдан бери иштеп келе жаткан  Эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико Кыргыз Республикасында учурда АКШ Айыл чарба Департаменти (USDA) тарабынан каржыланган Билим үчүн азык-түлүк жана балдардын тамактануусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико квалификацияланган уюмдарды жана жеке ишкерлерди Жалал-Абад шаарында мейманкана кызматтарын сатып алуу үчүн жарыялануучу ТЕНДЕРДИН алкагындагы “Катышуу ниетин билдирүү” жараянына катышууга чакырат. Аталган кызмат жашап турууну, конференц-залдарды ижарага алуу менен тренингдерди, конференцияларды, семинарларды өткөрүү менен кошо эле ушул иш-чаралар өткөрүлүү учурунда катышуучуларды тамактануу менен камсыздоону камтыйт. Талап кылынган кызматтар 2023-жылдын 7-августунан тартып 2025-жылдын 31-июлюна чейинки убакыт аралыгында керектелет.

Эгерде жогоруда аталган ТЕНДЕРГЕ катышууга ниетиңиз болсо, анда ТЕНДЕРДИН бул этабында сиздерден “Катышуу ниетин билдирүү” жана “Жеткирип берүүчү жөнүндө маалымат” (“Intent to Bid” жана “Supplier Information Form”) формаларын гана толтуруп тапшыруу талап кылынат.

Документтердин толук пакетин (“Катышуу ниетин билдирүү” жана “Жеткирип берүүчү жөнүндө маалымат”/“Intent to Bid” жана “Supplier Information Form” формаларын) төмөнкү веб-сайттардан көчүрүп алсаңыздар болот: www.procurement.kg, www.tenders.kg, www.donors.kg.

Кызыкдар болгон бардык камсыздоочулар (жеткирип берүүчүлөр) толтурулган (кол коюлган жана мөөр басылган) документтерди каттын темасында  OSH-ST-RFP-0027 “Жалал Абад шаарындагы мейманкана кызматтары” деп белгилеп, 2023-жылдын 19-июлунан тарта 2023-жылдын 26-июлуна чейинки убакыт аралыгында mckrprocurement@mercycorps.org электрондук дарегине жөнөтүүсү керек. Толтурулган документтердин тапшыруунун акыркы мөөнөтү –  2023-жылдын 26-июлунун саат 17:00гө чейин.

Эскертүү – Бул этапта Тендердик докумментерди тапшыруу ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ.

Кол коюлган жана мөөр басылган документтерди өз убагында тапшырган катышучулар менен гана толук тендердик документтер менен бөлүшөбүз.


Вверх