Конкурс

Услуги Инженера

Филиал Мерсико в Кыргызстане

Строительство и монтаж | Оборудование и материалы | Инженерные системы
Крайний срок: 03/09/2023


Mercy Corps exists to alleviate suffering, poverty and oppression by helping people build secure, productive and just communities.

Mercy Corps is an international humanitarian organization that has been working in Kyrgyzstan since 1994.  Mercy Corps is implementing the McGovern-Dole International Food for Education and Child Nutrition Program supported by the United States Department of Agriculture (USDA).

Mercy Corps is inviting qualified individuals or private entrepreneurs to participate in the competition for the WASH (Water, Sanitation, Hygiene) and Infrastructure improvement Field Engineer service announced under the USDA McGovern-Dole International Food For Education and Child Nutrition Program in Kyrgyzstan.

Mercy Corps intends to contract 1 Engineer with necessary qualifications and experience to provide service under the WASH and Infrastructure improvement component of the MGD Program at target educational institutions located in the southern region of the Kyrgyz Republic. The duty station for the service is the Osh Office of Mercy Corps.

More detailed information about the service and its requirements can be found at the following link: TOR_Field Engineer

Interested individuals are requested to submit their CV, a cover letter, copies of diplomas, certificates, licenses, by email to: hr-kg@mercycorps.org indicating Field  Engineer Service in the subject line.

The deadline for submission is September 3, 2023.


Mercy Corps (Мерсико) существует для преодоления страданий, бедности и угнетения, помогая людям строить безопасные, продуктивные и справедливые сообщества.

Мерсико является международной гуманитарной организацией, оказывающей помощь Кыргызской Республике с 1994 года.  Мерсико реализует Международную Продовольственную Программу МакГоверн-Доула «Продовольствие для образования и детское питание», финансируемую Департаментом Сельского Хозяйства США (USDA).

Мерсико приглашает квалифицированных лиц и частных предпринимателей принять участие в конкурсе на услуги полевого инженера по ВСГ (Вода, санитария, гигиена) и улучшению инфраструктуры, объявленном в Международной Продовольственной Программе МакГоверн-Доула «Продовольствие для образования и детское питание» в Кыргызской Республике.

Мерсико намерена нанять по договору на услуги 1 полевого инженера, имеющего необходимую квалификацию и опыт для предоставления услуг в рамках компонентов Программы MGD по улучшению инфраструктуры и ВСГ, в целевых образовательных учреждениях, расположенных в южном регионе Кыргызской Республики. Место дислокации – офис Мерсико в  г. Ош.

Более подробную информацию об услуге и требованиях к ней можно получить по ссылке

TOR_Field Engineer

Просим заинтересованных лиц направить свое резюме, сопроводительное письмо, копии дипломов, лицензий/сертификатов по электронной почте: hr-kg@mercycorps.org, с указанием услуги «Услуги полевого инженера » в теме письма.

Конечный срок подачи документов – 3 сентября 2023 года.


Mercy Corps (Мерсико) уюму адамдарга коопсуз, натыйжалуу жана адилеттүү коомду түзүүгө жардам берип, азап чегүүнү, жакырчылыкты жана эзүүнү жеңип чыгуу үчүн кам көрөт.

Мерсико Кыргыз Республикасында 1994-жылдан бери иштеп келе жаткан  Эл аралык гуманитардык уюм. Мерсико Кыргыз Республикасында учурда АКШ Айыл чарба Департаменти (USDA) тарабынан каржыланган Билим үчүн азык-түлүк жана балдардын тамактануусу боюнча Макговерн-Доулдун Эл аралык Программасын иш жүзүнө ашырууда.

Мерсико, квалификацияланган жеке адистерди Кыргыз Республикасындагы  Макговерн-Доулдун Эл аралык “Билим үчүн азык жана балдардын тамактануу” Программасынын алкагында ССГ (суу, санитария, гигиена) жана инфраструктураны жакшыртуу багытында инженердик кызматын көрсөтүү үчүн сынакка катышууга чакырат.

Мерсико, Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жайгашкан билим берүү мекемелеринде МГД программасынын ССГ (Суу, санитария, гигиена) инфраструктурасын жакшыртуу компонентинин алкагында кызмат көрсөтүү үчүн тиешелүү квалификациясы жана тажрыйбасы бар курулуш сферасында 1 инженер менен келишим түзөт. Жумуш орду – Мерсико уюмунун Ош шаарындагы кеңсеси.

Көрсөтүлүүчү кызматы жана анын талаптары боюнча көбүрөөк маалымат алуу үчүн шилтемени басыңыз.

TOR_Field Engineer

Кызыктар тараптардан резюмелерин, коштомо каттарын, тийиштүү документтердин (диплом, сертификаттар, лицензиялар) темасында «ССГ Инженери» деп белгилеп, төмөнкү электрондук дарегибизге жөнөтүүсүн суранабыз: hr-kg@mercycorps.org

Документтерди тапшыруунун акыркы мөөнөтү – 3-сентябрь, 2023-жыл.

Нет прикрепленных файлов


Вверх